MiJ årsmöte 2014

Mij årsmöte 2014
2014-01-0617:00

Stora hotellet

Så var det dags för årsmöte igen. De i stadgarna fastlagda punkterna fanns på dagens schema och dagordningen godkändes raskt. Till mötesordförande utsågs Ingegerd Skrealid. Årsmötet var enigt om att detta utlysts på tillbörligt sätta och i god tid. Ordet lämnades till MiJ:s ordförande Anders Nyström, som tog oss igenom verksamhetsberättelsen för 2014, där han i korthet sammanfattade året så här:
18 möten har genomförts under året
Mest välbesökt var Kairos Future-mötet med ca 100 deltagare
Guldstickan – Årets marknadsförare 2013 tilldelades Folktandvården i Jönköpings län
Året avslutades med 255 medlemmar (224)
Under året har vi haft 13 sponsorer, varav 8 nya
Membit medlemssystem har införts
Vi har fått ny profil och ny hemsida
Snart 500 gilla-markeringar på FB och över 200 på LinkedIn
Föreningen har en god ekonomi

Efter en genomgång av föreningens ekonomi, som tack var fler medlemmar och sponsorer är god, beslutade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter var det dags att välja styrelse. 5 ledamöter var aktuella för nyval och 5 för omval. Även verksamhetsrevisor och valberedningen var aktuella för att få en ny sammansättning. Valberedningens förslag, som godtogs utan andra namnförslag från årsmötet, var följand

Styrelse:

Anders Nyström ordförande (omval)
Jane Carlsson (omval)
Christer Timarsson (omval)
Helena Karlsson (omval)
Ingegerd Skrealid (omval)

Silvana Jankovic (nyval)
Linda Lundström (nyval)
Fredrik Brännström (nyval)
Lars Renström (nyval)
Madelene San Roman (nyval)

Verksamhetsrevisor
Martin Stoor Elmsjö (nyval)

Valberedning
Henrik Mannerstråle (nyval)
Matz Magnusson (nyval)

Under punkten fastställande av medlemsavgifter hade styrelsen lämnat en motion ang. höjning av MiJ:s medlemsavgifter. Avgifterna har under många år legat stilla och ambitionen är att skapa en så bra verksamhet, med så bra föreläsare, som möjligt, vilket föranlett förslaget om höjning. Medlemsavgiften är också den enda avgift som tas ut och den inkluderar aktiviteter samt frukostar/måltider som serveras i samband med föreningens möten. Detta är ett generöst erbjudande jämfört med många andra föreningar, som tar både medlemsavgift och en avgift per aktivitet. Som medlem i MiJ får man alltså mycket för pengarna.

Årsmötet beslutade enhälligt att höja årsavgiften fr.om. 2015 till:
1 100 kr / 12 mån varav 950 kr serviceavgift
550 kr / 12 mån varav 400 kr serviceavgift (student)
Med detta avslutades årsmötet och avgående styrelsemedlemmar samt valberedning avtackades för ett förtjänstfullt arbete samtidigt som de nya styrelsemedlemmarna Silvana, Linda, Fredrik, Lars och Madelene hälsade varmt välkomna!

Ett extra stort tack riktar vi till Ann Cederwall, Maria Lindén, Mikael Lundberg och Annika Bok som under flera år bidragit till föreningen och nu avslutar sina uppdrag inom MiJ. Samtidigt önskar vi Martin Stoor Elmsjö, Matz Magnusson och Henrik Mannerstråle lycka till på sina nya poster i föreningen.

PS. Tyvärr får vi dock återigen konstatera att väldigt få medlemmar tar tillfället i akt att göra sin röst hörd och påverka föreningen och dess framtid. Vi hoppas på fler besökare nästa årsmöte!

Vid pennan: Ingegerd Skrealid